2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და სამი კვარტლის შესრულება

2021 წლის ბიუჯეტი და შესრულება

2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და ორი კვარტლის შესრულება

 

 

2020 წლის საკომუნიკაციო ხარჯი

2021 წლის საკომუნიკაციო ხარჯი

2022 წლის 2 კვარტლის საკომუნიკაციო ხარჯი

 

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 2020 წელს მათზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 2021 წელს მათზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 2022 წლის 2 კვარტალში მათზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

 

 

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2022 წლის 2 კვარტალი

 

 

2021 წელს გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია

2021 წელს გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია (სრული)

2022 წლის 2 კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია

 

 

2021 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

2021 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (სრული)

2022 წლის ორ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

 

 

სხვადასხვა ინფორმაცია

სხვადასხვა ინფორმაცია 2021 წელი

სხვადასხვა ინფორმაცია 2022 წლის 2 კვარტალი