საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ ტექნიკური რეგლამენტების ამოქმედების ვადები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ სამეწარმეო საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში

ახალი ტექნიკური რეგლამენტების ამოქმედების ვადები