2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და სამი კვარტლის შესრულება

2021 წლის ბიუჯეტი და შესრულება

 

 

2020 წლის საკომუნიკაციო ხარჯი

2021 წლის საკომუნიკაციო ხარჯი

 

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 2020 წელს მათზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 2021 წელს მათზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

 

 

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021

 

 

2021 წელს გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია

2021 წელს გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია (სრული)

 

 

2021 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

2021 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (სრული)

 

 

სხვადასხვა ინფორმაცია

სხვადასხვა ინფორმაცია 2021 წელი