უფლებამოსილება და კომპეტენციის ფარგლები

ბიზნესომბუდსმენი ზედამხედველობს საქართველოს ტერიტორიაზე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფ­ლებე­ბისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას, ავლენს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ამ უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის ფაქტს და კანონით დადგენილი წესით ხელს უწყობს პირის დარღვეული უფლებების აღდგენას.

დეტალურად

საქმიანობის ძირითადი პრინციპები და კონფიდენციალობა

„საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ბიზნესომბუდსმენი ვალდებულია დაიცვას უფლებამოსილების განხორციელების დროს მიღებული ინფორმაციის საიდუმლოობა. აღნიშნული ვალდებულება ვრცელდება ასევე ბიზნესომბუდსმენის მოადგილეზე და ბიზნესომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებზე.

დეტალურად

პრობლემის იდენტიფიცირება და რეაგირების ინსტრუმენტები

ბიზნესომბუდსმენის აპარატის მიერ ბიზნესის წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება ხდება ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროდან.

დეტალურად