საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

ნინო ცეკვავა

ელ. ფოსტა: ncekvava@businessombudsman.ge

ტელ.: (995 32) 299 09 00 (20 31)

 

 

 

საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული

ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"