"საპოლიციო გამოსახლების" გაუქმების შედეგები

როგორც ბიზნესომბუდსმენის აპარატისადმი მომართვები ცხადყოფს, ე.წ. "საპოლიციო გამოსახლების" ინსტიტუტის გაუქმებამ საფინანსო სექტორს პრობლემები შეუქმნა

http://www.bpn.ge/finansebi/23428-sapolicio-gamosakhlebis-institutis-gauqmebam-safinanso-seqtors-problemebi-sheuqmna.html?lang=ka-GE