განისაზღვრა იმ საქონლის ნუსხა, რომლის იმპორტისას ვრცელდება იმპორტის გადასახდელების გადახდის 45 დღიანი ვადა

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N431 დადგენილება „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8401-9033 კოდებში მითითებული საქონლის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3394249