საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული ტექნიკური რეგლამენტების ამოქმედების ვადები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ სამეწარმეო საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში

 

რეგლამენტის დასახელება უწყება ამოქმედების თარიღი
რისკის ანალიზის ფარგლებში რისკის შეფასების, რისკის მართვისა და რისკის კომუნიკაციის პროცედურების დამტკიცების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.19
საკვებდანამატების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.19
ბლუთანგის აღმოფხვრასა და კონტროლთან დაკავშირებული სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.20
ზოონოზისა და ზოონოზური აგენტის მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.20
მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათ(ზე)ში/ცხოველის საკვებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.20
მეცხოველეობაში ჰორმონული და თირეოსტატიკური მოქმედების მქონე ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და ბეტა-აგონისტების გამოყენების აკრძალვის წესის დამტკიცების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.21
ტექნიკური რეგლამენტის – ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცველობის ზღვრული მნიშვნელობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.21
აკვაკულტურისა და მისი პროდუქტების ბაზარზე განთავსებისა და იმპორტის პირობების, სერტიფიცირების მოთხოვნებისა და ვექტორული სახეობების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.23
აკვაკულტურის ცხოველის ჯანმრთელობასთან და მის პროდუქტებთან დაკავშირებული მოთხოვნები და წყლის ცხოველის ზოგიერთი დაავადების პრევენციისა და კონტროლის წესი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.01.23
ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.09.26
ტექნიკური რეგლამენტის − ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.09.26
დროებით ან მობილურ სამშენებლო მოედანზე შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების შესრულების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
დასაქმებულების მიერ სამუშაო ადგილზე სამუშაო აღჭურვილობის გამოყენებისას შრომის უსაფრტხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
სამუშაო სივრცეში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებისას შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
ფეთქებადსაშიშ გარემოში რისკის ქვეშ მყოფი დასაქმებულების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
მონიტორიან მოწყობილობებთან მუშაობისას შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური სტანდარტის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ნიშნების განთავსებასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნები ტვირთის/ სიმძიმეების ხელით აწევა/გადაადგილებისას, განსაკუთრებით, როდესაც არსებობს დასაქმებულის ძვალკუნთოვანი სისტემის დაზიანების რისკი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასოცირების 30-ე დანართით განსაზღვრული ვადების მიხედვით
წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა სკოლაში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
საბანაო წყლების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ნავთობისა და გაზის ოპერაციების შესრულებისთვის განკუთვნილი მიწის მიკუთვნის ნორმები სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო მიმდინარეობს მუშაობა
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ბოსტნეულის და ბაღჩეულის გასამრავლებელი (გარდა თესლისა) და სარგავი მასალის ბაზარზე განთავსების პროცედურების დამტკიცების თაობაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ვაზის ვეგეტატური გამრავლებისთვის საჭირო მასალების ბაზარზე განთავსების პროცედურების დამტკიცების თაობაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი წყლის ხარისხის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის წარმოება, გადამუშავება, დისტრიბუციასა და იმპორტთან დაკავშირებული ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
მტვერსასრუტების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
საყოფაცხოვრებო კომბინირებული სარეცხი-საშრობი მანქანების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
საყოფაცხოვრებო საშრობი მანქანების ენერგო-ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ელექტრო ნათურების და სანათების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
საყოფაცხოვრებო ჭურჭლის სარეცხი მანქანების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
სარეცხი მანქანების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
საყოფაცხოვრებო სამაცივრე მოწყობილობების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
ტელევიზორების ენერგო ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმდინარეობს მუშაობა
აეროდრომისა და ვერტოდრომის დაცვის არეს დადგენისა და ამ არეში საავიაციო დაბრკოლებების შემქმნელ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის შეზღუდვის შესახებ სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო მიმდინარეობს მუშაობა
სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესი სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო მიმდინარეობს მუშაობა
ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობებისა და სისტემების შესახებ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედბელობის სააგენტო მიმდინარეობს მუშაობა
ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების უსაფრთხოების შესახებ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედბელობის სააგენტო მიმდინარეობს მუშაობა
"წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (N1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის N271 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო მიმდინარეობს მუშაობა