საკონტროლო სალარო აპარატები

   თუ ეწევით ეკონომიკურ საქმიანობას და საქონლის ან მომსახურების მიწოდების დროს მომხმარებლებთან ანგარიშსწორებას ახორციელებთ ნაღდი ფულით, ვალდებული ხართ გამოიყენოთ საკონტროლო-სალარო აპარატი, მიუხედავად თქვენი შემოსავლისა, სოციალური მდგომარეობისა, სავაჭრო ობიექტის ფართობისა, ასაკისა. 

  ინ არ არის ვალდებული გამოიყენოს საკონტროლო-სალარო აპარატი:

- მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი;

- ფიზიკური პირი, რომელიც არ იყენებს დაქირავებულ პირთა შრომას და ახდენს პირად ან საოჯახო მეურნეობაში მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ან მისგან წარმოებული (გადამუშავებული) საქონლის რეალიზაციას;

- ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური პირი, რომელსაც არ აქვს მეწარმე ფიზიკურ პირად რეგისტრაციის ვალდებულება;

- გადამხდელი, რომელიც მომხმარებელთან ანგარიშსწორებისას იყენებს ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების ფაქტის დამადასტურებელ მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტს;

- გადამხდელი, რომელიც საქონლის მიწოდებისათვის ან/და მომსახურების გაწევისათვის გამოწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას;

- პირი, რომელიც საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას და ნაღდი ფულის მიღებას ახორციელებს მომხმარებლების ტერიტორიაზე (სახლებში, ორგანიზაციებში, საწარმოებში) და გასცემს ჩეკთან გათანაბრებულ დოკუმენტს (ე.წ. ჩგდ);

- მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს ქუჩაში დატარების ფორმით საცალო ვაჭრობას, გაზეთებისა და ჟურნალების გაყიდვას ქუჩაში დადგმული სტენდიდან/მაგიდიდან;

- საქართველოს საპატრიარქო, რელიგიური დანიშნულებით გამოყენებული ჯვრების, სანთლების, ხატების, წიგნებისა და კალენდრების რეალიზაციისას;

- ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები;

- 2012 წლის 1 ივლისამდე ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ პირთა შრომას და ეწევიან ვაჭრობას ბაზრის (ბაზრობის) ტერიტორიაზე განლაგებული არასტაციონარული სავაჭრო ადგილიდან, მათ შორის, დახლიდან, გარდა დღგ-ის გადამხდელებისა;

შენიშვნა:

- ბაზარი (ბაზრობა) არის მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც განლაგებულია სავაჭრო ადგილები (არანაკლებ 10 არასტაციონარული სავაჭრო ადგილისა), რომლებიც განკუთვნილია საქონლის სარეალიზაციოდ;

- არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი (დროებითი შენობა-ნაგებობა) არის მიწასთან საკუთარი წონით ან/და მშრალი არამონოლითური ჩამაგრებით დაკავშირებული ობიექტი, რომელსაც არ აქვს მიწისქვეშა სათავსები, აგრეთვე ამ მიზნით გამოყენებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება.

   საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე, განახორციელოს საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი.

  ჯარიმები საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისათვის:

- საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე მუშაობა – 500 ლარის ოდენობით.

- საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოუყენებლობა – 500 ლარის ოდენობით;

- ჩეკში ფაქტობრივად გადახდილზე ნაკლები თანხის ჩვენება – 500 ლარის ოდენობით;

- გადასახადის გადამხდელის მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატის დაკარგვა, თუ დადგენილი არ არის, რომ ეს გამოწვეულია სხვა პირის მიერ ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით - 3 000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენიდან 60 დღის განმავლობაში – 6 000 ლარის ოდენობით;

- გადასახადის გადამხდელის მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატის საგადასახადო ორგანოს ლუქის გარეშე ან დაზიანებული ლუქით საქმიანობა, ან საგადასახადო ორგანოსთვის შეტყობინების გარეშე ლუქის მოხსნა – იწვევს გადასახადის გადამხდელის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.  შენიშვნა: აღნიშნული სანქცია გამოიყენება მხოლოდ GPRS-ისა და crypto-ს მოდულის ფისკა­ლური საკონტროლო-სალარო აპარატის დალუქვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისას 

 

- ავტოგასამართ სადგურში მადოზირებელი ან/და მრიცხველი მექანიზმის საგადასახადო ორგანოს ლუქის გარეშე ან დაზიანებული ლუქით საქმიანობა –1 500 ლარის ოდენობით, აღნიშნული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით – ყოველ შემდგომ განმეორებაზე 15 000 ლარის ოდენობით.

როგორ დაარეგისტრიროთ საკონტროლო–სალარო აპარატი:

 ამისათვის განცხადებით უნდა მიმართოთ საგადასახადო ორგანოს საქმიანობის ადგილის მიხედვით;

რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილ განცხადებაში უნდა მიუთითოთ:

– პირის დასახელება/სახელი და გვარი;

– საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;

– იურიდიული მისამართი, სამართლებრივი ფორმა, საფირმო სახელწოდება, ობიექტის ტიპი, საქმიანობის სახე;

– საკონტაქტო რეკვიზიტები;

– ის ფაქტობრივი მისამართი, სადაც გამოყენებული იქნება რეგისტრაციაში გასატარებელი საკონტროლო სალარო აპარატი. დისტრიბუციის შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ნომერი;

– ფაქტობრივ მისამართზე განსათავსებელი საკონტროლო სალარო აპარატების რაოდენობა.

 განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

– განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

– თუ განმცხადებელი წარმოადგენს პირის წარმომადგენელს, მაშინ წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

შენიშვნა: საგადასახადო ორგანოს მიერ დაუშვებელია იმ დოკუმენტის ან ინფორმაციის მოთხოვნა, რომელიც არსებობს საგადასახადო ორგანოში.

რეგისტრაციის პროცედურის შემდეგ, გადმოგეცემათ დალუქული საკონტროლო–სალარო აპარატი და სარეგისტრაციო ბარათი, რომელიც უნდა შეინახოთ იმ ობიექტზე, სადაც ხდება მისი ექსპლუატაცია, ხოლო დისტრიბუციის შემთხვევაში, თან უნდა იქონიოთ.

როგორ მოხსნათ საკონტროლო–სალარო აპარატი რეგისტრაციიდან:

  ამისათვის განცხადებით უნდა მიმართოთ სგადასახადო ორგანოს;

  წარდგენილ განცხადებაში უნდა მიუთითოთ სალარო აპარატის რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი;

  განცხადებასთან ერთად საგადასახადო ორგანოში უნდა წარადგინოთ სალარო პარატი და მასზე გაცემული სარეგისტრაციო ბარათი;

   განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში, გადმოგეცემათ სალარო აპარატი და ცნობა მისი რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ;

ყურადღება:

– რეგისტრირებული სალარო აპარატი უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ იმ ობიექტზე, რომლის ფაქტობრივი მისამართი დაფიქსირებულია სარეგისტრაციო მონაცემებში (გარდა დისტრიბუციის შემთხვევისა);

– თუ ფლობთ რამდენიმე ობიექტის, სალარო აპარატი უნდა დაარეგისტრიროთ თითოეული ობიექტის საქმიანობის ადგილის მიხედვით ცალ-ცალკე;

– სალარო აპარატი, რომელსაც აღარ იყენებთ კონკრეტულ ობიექტზე ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის, ექვემდებარება აღრიცხვიდან მოხსნას;

– სალარო აპარატის დაზიანების შემთხვევაში, თუ მისი შეკეთება საჭიროებს ლუქის მოხსნას ან იმ შემთხვევაში, თუ ლუქი მექანიკურად დაზიანდა, ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ წერილობით ან ელექტრონული ფორმით აცნობოთ საგადასახადო ორგანოს;

– სალარო აპარატის შეკეთების შემდეგ, მისი ექსპლუატაციის დაწყებამდე, ვალდებული ხართ სალარო აპარატი წარადგინოთ საგადასახადო ორგანოში მისი ხელახალი დალუქვის მიზნით.