წერილობითი მომართვები:

 • 2013 წელს აპარატში შემოსულია 192 განცხადება
 • 2014 წელს აპარატში შემოსულია 336 განცხადება
 • 2015 წელს აპარატში შემოსულია 391 განცხადება
 • 2016 წელს აპარატში შემოსულია 338 განცხადება
 • 2017 წელს აპარატში შემოსულია 257 განცხადება


შეხვედრები:

 • 2013 წელს შედგა 408 შეხვედრა
 • 2014 წელს შედგა 1132 შეხვედრა
 • 2015 წელს შედგა 1092 შეხვედრა
 • 2016 წელს შედგა 717 შეხვედრა
 • 2017 წელს შედგა 479 შეხვედრა

მომზადებული რეკომენდაციები, დასკვნები და შუამდგომლობები:

 • 2013 წელს მომზადდა 27 რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2014 წელს მომზადდა 112 რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2015 წელს მომზადდა 128 რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2016 წელს მომზადდა 74   რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2017 წელს მომზადდა 63   რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა