წერილობითი მომართვები:

  • 2013 წელს აპარატში შემოსულია 192 განცხადება
  • 2014 წელს აპარატში შემოსულია 336 განცხადება
  • 2015 წელს აპარატში შემოსულია 391 განცხადება

შეხვედრები:

  • 2013 წელს შედგა 408 შეხვედრა
  • 2014 წელს შედგა 1132 შეხვედრა
  • 2015 წელს შედგა 1092 შეხვედრა

მომზადებული რეკომენდაციები, დასკვნები და შუამდგომლობები:

  • 2013 წელს მომზადდა 27 რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
  • 2014 წელს მომზადდა 112 რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
  • 2015 წელს მომზადდა 128 რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა.