ნინო ფოდიაშვილი

ნინო ფოდიაშვილი

ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს წევრი